meta element ใน wordpress theme

tag ที่ต่อจาก <html> ก็ต้องเป็น <head> ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องใส่ <meta> เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญของบล็อก และเป็นข้อมูลให้ browser รู้ว่าข้อความที่อยู่ในบล็อกเรา เป็น content ภาษาอะไร แทรกโค้ดข้างล่างนี้ต่อจาก DOCTYPE  ใน ไฟล์  header.php

DOCTYPE ใน wordpress theme

DOCTYPE คือ การประกาศว่าบล็อกนั้นสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักตามมาตราฐานของอะไร ระหว่าง 2 มาตรฐาน คือ - HTML - XHTML